Uniwersytet Śląski

Rodzaj: państwowa

Komentarze: 0
Ocena
4.33 / 5
dobra uczelnia
Uczelnia oceniana 84 razy

Dane teleadresowe
  • Sekretariat
    Katowice 40-007, ul. Bankowa 12, tel: tel:   (0-32) 359-24-00, 359-19-57
    zobacz na mapie

Ogólne zasady rekrutacji
Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia są wyniki pisemnego egzaminu maturalnego (chyba,
że zaznaczono inaczej).
Kandydat na studia zgłasza się do postępowania kwalifikacyjnego poprzez złożenie wniosku w formie elektronicznej lub dokumentowej (według ustalonego wzoru). Kandydaci, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia ? dotyczy Wydziałów: Matematyki, Fizyki i Chemii (kierunki: chemia i fizyka), Biologii i Ochrony Środowiska, Nauk o Ziemi, Informatyki i Nauki o Materiałach (kierunek: edukacja techniczno-informatyczna), Artystycznego (kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i grafika) oraz Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych - zobowiązani są do przedstawienia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przydatność kandydata do studiów na określonym kierunku lub zaświadczenie lekarskie (kandydat, który nie spełnia wymogów zdrowotnych, nie będzie przyjęty na ww. kierunki studiów).
Kandydaci na studia II stopnia muszą dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów I stopnia lub zaświadczenie o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim, poświadczone przez władze uczelni/kolegium, na której kandydat ukończył studia pierwszego stopnia/naukę w kolegium.
Studia stacjonarne i niestacjonarne na danym kierunku (specjalności) mogą być uruchomione przy liczbie, co najmniej 25 kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Warunek ten nie dotyczy: MISH, MISMP, kierunków na Wydziale Radia i Telewizji (reżyseria, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia) oraz na Wydziale Artystycznym (grafika).

STUDIA STACJONARNE

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

FILOLOGIA POLSKA - (I-lic.) - zajęcia prowadzone również w Rybniku - wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (P/R), języka obcego (R)

FILOLOGIA POLSKA - (II-mgr) - warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest dyplom ukończenia studiów zwłaszcza na następujących kierunkach: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, historia, dziennikarstwo
i komunikacja społeczna

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: klasyczna, program: cywilizacja śródziemnomorska, specjalizacja: nauczycielska - język polski (P/R), język obcy (P/R), dowolny trzeci przedmiot (P/R), w przypadku kandydatów zdających na maturze język łaciński (lub grecki) wynik uzyskany z tego przedmiotu dodatkowo mnoży się przez 2; w przypadku egzaminu maturalnego zdawanego zarówno na poziomie
P jak i R przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: angielska, program: nauczycielski, kultura i literatura angielskiego obszaru językowego, kultura-media-translacja, program tłumaczeniowy - język niemiecki, program tłumaczeniowy - język arabski - język angielski (R) (minimum 70% z części pisemnej i 80% z części ustnej), język polski (R) (minimum 60% z części pisemnej)
FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: angielska, program: język biznesu - język angielski (R)

FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: angielska, program: nauczycielski - dla absolwentów studiów licencjackich specjalności filologia angielska; rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata, do wyboru: literatura i kultura brytyjska i amerykańska, metodyka nauczania języków obcych, językoznawstwo, osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akademickim 2008/2009 będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie w zakresie przedmiotów, które objęte były ich egzaminem licencjackim

FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: angielska, program: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego - dla absolwentów studiów licencjackich specjalności filologia angielska; rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata, do wyboru: literatura i kultura brytyjska i amerykańska, teoria literatury, teoria kultury; osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ w roku akademickim 2008/2009 będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie w zakresie przedmiotów, które objęte były ich egzaminem licencjackim
FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: angielska, program: kultura-media-translacje - dla absolwentów studiów licencjackich specjalności filologia angielska; rozmowa kwalifikacyjna na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej, z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata, do wyboru: literatura i kultura brytyjska i amerykańska, teoria kultury; osoby, które otrzymają ocenę bardzo dobrą z egzaminu na stopień licencjata zdanego w UŚ będą zwolnione z postępowania kwalifikacyjnego na studia magisterskie w zakresie przedmiotów, które objęte były ich egzaminem licencjackim
FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski, program: tłumaczeniowy - język angielski (P/R) -średnia z egzaminu ustnego i pisemnego; w przypadku egzaminu maturalnego zdawanego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata
FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski; konkurs dyplomów ukończenia studiów; o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem licencjata na kierunku filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: język francuski, program: tłumaczeniowy - z językiem włoskim lub hiszpańskim - język francuski (P/R) - średnia z egzaminu ustnego i pisemnego; w przypadku egzaminu maturalnego zdawanego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: filologia romańska - dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: język francuski lub filologia romańska; średnia oceny końcowej z dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (dziedziny do wyboru: literatura francuska, językoznawstwo, przekładoznawstwo, metodyka nauczania języków obcych)

FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: romańska - dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski; średnia oceny końcowej z dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (dziedziny do wyboru: literatura francuska, metodyka nauczania języków obcych, językoznawstwo, przekładoznawstwo)

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: włoska - język włoski (P/R) - średnia z egzaminu ustnego
i pisemnego; w przypadku egzaminu maturalnego zdawanego zarówno na poziomie podstawowym jak
i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata
FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: włoska - dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski; konkurs dyplomów ukończenia studiów

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: język hiszpański, program: tłumaczeniowy - z językiem rosyjskim - język obcy (P/R) do wyboru: hiszpański lub włoski lub angielski lub francuski -średnia z egzaminu ustnego i pisemnego; w przypadku egzaminu maturalnego zdawanego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: język hiszpański - dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język hiszpański; średnia oceny końcowej
z dyplomu licencjata i oceny rozmowy kwalifikacyjnej na temat dziedziny przyszłej pracy magisterskiej z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań badawczych kandydata (dziedziny do wyboru: literatura hispanojęzyczna, językoznawstwo)

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: germańska, program: nauczycielski, kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego - język niemiecki (P/R) i język polski (P/R) - z części ustnej
i pisemnej; w przypadku egzaminu maturalnego zdawanego zarówno na poziomie podstawowym jak
i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: rosyjska - język rosyjski (P/R) -średnia z egzaminu ustnego
i pisemnego

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: rosjoznawstwo - język obcy (P/R) -średnia z egzaminu ustnego
i pisemnego

FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: języki wschodniosłowiańskie - dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku filologia specjalności języki wschodniosłowiańskie, język rosyjski, filologia rosyjska; na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc: konkurs dyplomów licencjackich

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: rosyjska, program tłumaczeniowy - język obcy (P/R) - średnia
z egzaminu ustnego i pisemnego

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: język rosyjski od podstaw, program: język biznesu - język obcy (P/R) do wyboru: angielski, niemiecki lub francuski -średnia z egzaminu ustnego i pisemnego

FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: język rosyjski od podstaw - dla absolwentów studiów licencjackich w specjalności: język rosyjski, filologia rosyjska; na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc: konkurs dyplomów; warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się
co najmniej 20 kandydatów

FILOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: słowiańska (3 grupy z językami kierunkowymi: język macedoński, język słoweński, język chorwacki) - języka obcego (R) - część ustna i pisemna; w przypadku kandydatów, którzy zdali język obcy na poziomie rozszerzonym tylko z części pisemnej lub tylko
z części ustnej, bierze się pod uwagę wynik tego egzaminu, dodatkowo- język polski (R)

FILOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: słowiańska (4 grupy z językami kierunkowymi: język macedoński, język czeski, język słoweński, język serbski) - kandydaci z dyplomem licencjata filologii słowiańskiej, dla których jeden spośród języków: słoweńskiego, serbskiego, macedońskiego, czeskiego był albo pierwszym językiem kierunkowym, albo drugim językiem kierunkowym; na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc: konkurs dyplomów licencjackich; warunkiem uruchomienia grupy jest zapisanie się co najmniej 20 kandydatów

KULTUROZNAWSTWO - (I-lic.) - język polski (P/R), język obcy (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

KULTUROZNAWSTWO - (II-mgr) - kandydaci przyjmowani według kolejności wyników uzyskanych na dyplomie ukończenia studiów kierunków humanistycznych i społecznych; kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit przyjęć, jako kolejne kryterium rankingu stosuje się średnią ocen uzyskanych na studiach

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - (I-lic.) - język polski (P/R), język obcy (P/R) oraz dowolny przedmiot (P/R) o najwyższym wyniku procentowym

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - (II-mgr) - konkurs dyplomów ukończenia studiów I stopnia (zawodowych); wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna (dawniejsze roczniki absolwentów) lub informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

PRAWO - (mgr) - historia (P/R) oraz język polski (P/R)

ADMINISTRACJA - (I-lic.) - decyzja o uruchomieniu studiów zostanie podjęta do 30 stycznia 2009 roku; język polski (P/R) oraz język obcy (P/R)

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

PEDAGOGIKA - (I-lic.) - specjalności: socjalna i opiekuńcza, resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, zdrowia, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i oligofrenopedagogika - język polski (P/R) oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia (P/R), historia (P/R), matematyka (P/R), wiedza o społeczeństwie (P/R)

PEDAGOGIKA - (II-mgr) - specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna - konkurs dyplomów licencjackich z kierunku pedagogika lub kierunków humanistycznych i społecznych oraz średnia ocen ze studiów I stopnia lub nauki w Kolegium; dla absolwentów kierunków nieodpowiadających kontynuowanej specjalności przewiduje się rozszerzony zakres wymagań programowych
PSYCHOLOGIA - (mgr) - język polski (P/R), język oby (P/R) oraz przedmiot do wyboru: biologia (P/R) lub matematyka (P/R) lub historia (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym
i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

HISTORIA - (I-lic.) - specjalność: nauczycielska (prowadzone również w Rybniku), archiwalna, społeczno-ekonomiczna - język polski (P/R) oraz język obcy (P/R) oraz wybrany przedmiot (P/R);
w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

HISTORIA - (II-mgr) - dla absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie nauk społecznych i humanistycznych; na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po przekroczeniu limitu miejsc: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu historii

HISTORIA SZTUKI - (I-lic.) - historia sztuki (P/R) albo historia (P/R), język polski (P/R), język obcy (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

PRACA SOCJALNA - (I-lic.) - język polski (P/R), język obcy (P/R), przedmiot do wyboru (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

SOCJOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: socjologia ogólna, socjologia reklamy i komunikacja społeczna - język polski (P/R), język obcy (P/R) oraz przedmiot do wyboru (P/R); w przypadku egzaminu
na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

SOCJOLOGIA - (I-lic.) - prowadzone w Rybniku - zasady rekrutacji jak wyżej

SOCJOLOGIA - (II-mgr) - specjalności: praca socjalna-organizowanie społeczności lokalnych (dla absolwentów studiów socjologicznych I stopnia o specjalności praca socjalna oraz pokrewnych studiów socjologicznych), komunikacja społeczna (dla absolwentów studiów socjologicznych I stopnia
o specjalności socjologia reklamy i komunikacja społeczna i pokrewnych studiów socjologicznych) -
na podstawie wymaganych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc: rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o podaną dla każdej specjalności literaturę

SOCJOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: socjologia ogólna - dla absolwentów socjologicznych studiów licencjackich w tym Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; po przekroczeniu limitu miejsc: średnia z ocen ze studiów I stopnia

FILOZOFIA - (I-lic.) - prowadzone również w Rybniku - specjalności: etyki stosowane, filozofia nowych mediów, filozofia komunikacji, filozofia człowieka, filozoficzne podstawy kultury, filozofia klasyczna- język polski (P/R), język obcy (P/R), przedmiot obowiązkowy do wyboru (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

FILOZOFIA - (II-mgr) - specjalności: historyczno-filozoficzna, filozofia kultury i polityki, etyka społeczna - dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z kierunków humanistyczno-społecznych oraz prawa i administracji; na podstawie złożenie wymaganych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc: średnia ocen ze studiów licencjackich

POLITOLOGIA - (I-lic.) - prowadzone również w Rybniku - język polski (P/R), język obcy (P/R) oraz przedmiot dodatkowy (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

POLITOLOGIA - (II-mgr) - dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
z kierunków: humanistycznych lub społecznych; rozmowa kwalifikacyjna z politologii

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

CHEMIA - (I-lic.) - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc - matematyka (P/R) lub fizyka (P/R) lub chemia (P/R) lub biologia (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

CHEMIA - (I-lic.) - specjalność: chemia środowiska - zasady rekrutacji jak wyżej

FIZYKA - (I-lic.) - specjalność: fizyka teoretyczna, fizyka doświadczalna, nauczycielska fizyka
z informatyką, nauczycielska fizyka z chemią, fizyka informatyczna, ekonofizyka* - podstawą przyjęć jest zdany egzamin maturalny; przy przekroczeniu limitu: fizyka z astronomią (P/R), matematyka (P/R), informatyka (P/R), biologia (P/R), chemia (P/R) lub język obcy (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik egzaminu rozszerzonego mnoży się x2 i przyjmuje wariant dogodniejszy dla kandydata

* WMFCh podjął działania zmierzające do otwarcia kierunku studiów stacjonarnych I stopnia: ekonofizyka.
W przypadku uzyskania zgody na otwarcie kierunku, nabór na specjalność: ekonofizyka zostanie zawieszony

EKONOFIZYKA - (I-lic.) - WMFCh podjął działania zmierzające do otwarcia kierunku studiów stacjonarnych I stopnia: ekonofizyka. Nabór zostanie uruchomiony w momencie uzyskania zgody na otwarcie tego kierunku; zasady rekrutacji: patrz wyżej

EKONOFIZYKA - (II-mgr) - WMFCh podjął działania zmierzające do otwarcia kierunku studiów stacjonarnych I stopnia: ekonofizyka. Nabór zostanie uruchomiony w momencie uzyskania zgody na otwarcie tego kierunku; kryterium przyjęcia na studia jest ocena na dyplomie licencjata lub magistra;
o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, matematyka, ekonomia oraz na kierunkach pokrewnych

FIZYKA - (I-lic.) - specjalność: fizyka medyczna** - podstawowym kryterium jest zdany egzamin maturalny; po przekroczeniu limitów: fizyka z astronomią (P/R), matematyka (P/R), biologia (P/R), chemia (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wynik egzaminu rozszerzonego mnoży się x2 i przyjmuje wariant dogodniejszy dla kandydata

FIZYKA MEDYCZNA ** - (I-inż.) - specjalności: dozymetria, optyka w medycynie, elektroradiologia - zasady rekrutacji jak wyżej

FIZYKA - (II-mgr) - specjalność: fizyka teoretyczna, fizyka medyczna**, fizyka doświadczalna, fizyka informatyczna, nanofizyka i materiały mezoskopowe- modelowanie i zastosowanie (studia polsko-francuskie) fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne - o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych; ocena na dyplomie licencjata lub magistra oraz średnia ocen na studiach z przedmiotów matematyczno-fizycznych

FIZYKA MEDYCZNA ** - (II-mgr) - o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub inżyniera na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych (np. biofizyka) pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych; końcowa ocena na dyplomie

INFORMATYKA - (I-lic.) - podstawowym kryterium jest zdany egzamin maturalny; w przypadku przekroczenia limitu: matematyka (P/R), informatyka (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje wariant dogodniejszy dla kandydata

MATEMATYKA - (I-lic.) - specjalności: modelowanie matematyczne, matematyka w finansach
i ekonomii, matematyczne metody informatyki, metody statystyczne, nauczycielska-matematyka
i informatyka, teoretyczna, nauczycielska- matematyka i fizyka - podstawowym kryterium jest zdany egzamin maturalny; w przypadku przekroczenia limitu- punkty przyznawane za każdy przedmiot zdawany na maturze (P/R)

MATEMATYKA - (II-mgr) - specjalności jak wyżej - dla absolwentów studiów wyższych: licencjackich, magisterskich lub inżynierskich; rozmowa kwalifikacyjna oceniająca wiedzę kandydata z zakresu studiów
I stopnia

** UŚ wraz z ŚIAM we współpracy z Centrum Onkologii w Gliwicach podjął działania zmierzające do otwarcia makrokierunku studiów I stopnia: fizyka medyczna; w momencie uzyskania zgody na otwarcie makrokierunku, zostanie zawieszona rekrutacji na kierunek fizyka, specjalność fizyka medyczna
* * UŚ wraz z ŚIAM we współpracy z Centrum Onkologii w Gliwicach podjął działania zmierzające do otwarcia makrokierunku studiów I stopnia: fizyka medyczna; nabór zostanie uruchomiony w momencie uzyskania zgody na otwarcie makrokierunku

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

BIOLOGIA - (I-lic.) - specjalność (wybór następuje po II roku): biologia w ochronie środowiska, biologia ogólna i eksperymentalna - dwa przedmioty do wyboru: biologia (P/R) lub chemia (P/R) lub matematyka (P/R) lub fizyka z astronomią (P/R)

BIOTECHNOLOGIA - (I-lic.) - specjalność: biotechnologia roślin i mikroorganizmów - zasady rekrutacji jak wyżej
OCHRONA ŚRODOWISKA - (I-lic.) - specjalność: biologiczne podstawy ochrony środowiska, fizyczno-chemiczne metody ochrony środowiska, geoekologia - dwa przedmioty do wyboru: biologia (P/R) lub chemia (P/R) lub matematyka (P/R) lub fizyka z astronomią (P/R) lub geografia (P/R)

BIOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: biologia w ochronie środowiska, biologia ogólna i eksperymentalna - o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku biologia lub ochrona środowiska oraz dyplom licencjata, inżyniera lub magistra na pokrewnych kierunkach przyrodniczych; w przypadku kandydatów niemogących wykazać się spełnieniem minimów określonych w standardach nauczania, może być wymagane uzupełnienie różnic programowych; ocena ukończenia studiów I stopnia, dodatkowe kryteria: ocena z pracy dyplomowej, a następnie ocena z egzaminu dyplomowego

OCHRONA ŚRODOWISKA - (II-mgr) - specjalności: biologiczne podstawy ochrony środowiska, fizyczno-chemiczne metody ochrony środowiska, geoekologia - o przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku ochrona środowiska i pokrewnych kierunkach przyrodniczych; zasady rekrutacji jak wyżej
BIOTECHNOLOGIA - (II-mgr) - specjalność: biotechnologia roślin i mikroorganizmów - osoby, które legitymują się dyplomem licencjata kierunku biotechnologia, biologia, ochrona środowiska lub pokrewnych kierunków, oraz kandydaci którzy legitymują się dyplomem magistra kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewnych kierunków; absolwenci studiów I stopnia kierunku biotechnologia: którzy na dyplomie uzyskali ocenę minimum 4,5 są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego, pozostali kandydaci: ocena z dyplomu ukończenia studiów, punkty za przedmioty wymienione
w suplemencie do dyplomu

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

GEOGRAFIA - (I-lic.) - podstawowe kryterium: zdany egzamin maturalny; gdy liczba kandydatów przekroczy limit przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne: wyniki ze świadectwa dojrzałości z dwóch przedmiotów spośród następujących: geografia (P/R), biologia (P/R), matematyka (P/R), fizyka (P/R),informatyka (P/R), chemia (P/R), historia (P/R), język obcy (P/R)

GEOLOGIA - (I-lic.) - podstawowe kryterium: zdany egzamin maturalny; gdy liczba kandydatów przekroczy limit przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne: wyniki ze świadectwa dojrzałości z dwóch przedmiotów spośród następujących: geografia (P/R), biologia (P/R), matematyka (P/R), fizyka (P/R),informatyka (P/R), chemia (P/R), język obcy (P/R)

GEOFIZYKA - (I-lic.) - zasady rekrutacji jak wyżej

GEOGRAFIA - (II-mgr) - dla absolwentów studiów licencjackich kierunków: geografia oraz pokrewnych: geologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna; na podstawie złożonych dokumentów, po przekroczeniu limitu: średnia ocen ze studiów

GEOLOGIA - (II-mgr) - dla absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich w zakresie geologii; zasady rekrutacji jak wyżej

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

INFORMATYKA - (I-lic.) - przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów, po przekroczeniu limitu: matematyka (P/R) lub informatyka (P/R)

EDUKACJA TECHNICZNO - INFORMATYCZNA - (I-lic.) - przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów, po przekroczeniu limitu: matematyka (P/R) lub informatyka (P/R) lub fizyka (P/R)

INFORMATYKA - (II-mgr) - konkurs ocen na dyplomie studiów licencjata lub inżyniera w zakresie informatyki i kierunków pokrewnych

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA - (II-mgr) - konkurs ocen na dyplomie ze studiów I stopnia (licencjackich, magisterskich lub inżynierskich) w zakresie edukacji techniczno-informatycznej lub kierunków pokrewnych

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - (I-inż.) - specjalność: informatyka medyczna - przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów, po przekroczeniu limitu: matematyka (P/R) lub fizyka (P/R) lub chemia (P/R) lub informatyka (P/R) lub biologia (P/R)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - (I-inż.) - specjalność: nauka o materiałach - przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów, po przekroczeniu limitu: matematyka (P/R) lub fizyka (P/R) lub chemia (P/R) lub informatyka (P/R)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - (II-mgr) - kandydaci, którzy ukończyli studia inżynierskie I stopnia na kierunkach technicznych: inżynieria materiałowa, metalurgia, mechanika i budowa maszyn, fizyka techniczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria biomedyczna, edukacja techniczno-informatyczna (studia inżynierskie), towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji; przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów, po przekroczeniu limitu: średnia ocen studiów I stopnia z egzaminów z wszystkich przedmiotów oraz ocena na dyplomie ukończenia tych studiów

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI

REŻYSERIA - (I-lic.) - warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie: scenariusza 30 min. Filmu fabularnego (scenariusz własny lub adaptacja), 3 jednostronicowe pomysły filmów dokumentalnych, inne dowolne prace własne (film, literatura, fotografia i sztuki plastyczne); ETAP I: egzamin pisemny (zadanie analityczno-scenariopisarskie), egzamin ustny (zadania plastyczne, montażowe, inscenizacyjne-kadr), egzamin ustny (obrona prac własnych-teczka); ETAP II: zadanie dokumentalne (reportaż), zadanie inscenizacyjne, rozmowa kwalifikacyjna (obrona zadania dokumentalnego
i inscenizacyjnego)

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ - (I-lic.) - egzamin ustny: wiedza o filmie i mediach

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ - (II-mgr) - dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) kierunku organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej oraz kierunków ekonomicznych, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej; ocena z ustnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomiki kultury i mediów oraz techniki i technologii produkcji audiowizualnej; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tą samą ocenę z egzaminu jako kolejne kryteria stosuje się: ocenę z pracy dyplomowej, a następnie ocenę z egzaminu dyplomowego

REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO I FOTOGRAFIA - (mgr) - warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie minimum 10 fotogramów, dodatkowo można składać dowolne prace plastyczne i filmowe; ETAP I: przegląd i ocena teczek pracami własnymi, ETAP II: egzamin praktyczny (reportaż fotograficzny), egzamin pisemny (analiza warsztatowa obrazu filmowego),
ETAP III: egzamin ustny (realizacja i obrona zadania inscenizacyjnego), egzamin ustny (rozmowa kwalifikacyjna zakresie wiedzy o sztuce filmowej i fotografii)

REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO, TELEWIZYJNEGO, FOTOGRAFIA - (II-mgr) - rozmowa kwalifikacyjna w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne i fotografie

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE - (I-lic. oraz mgr) - język polski (P/R), język obcy (P/R), trzeci przedmiot maturalny (P/R); co najmniej dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym; rozmowa kompetencyjna sprawdzająca predyspozycje kandydatów do studiowania w trybie indywidualnym, badająca umiejętności wykorzystania wiedzy z różnych dziedzin nauki dostępnej w literaturze naukowej

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

MIĘDZYKIERUNKOWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE - (I-lic.) - matematyka (P/R) lub biologia (P/R) lub chemia (P/R) lub fizyka z astronomią (P/R) lub geografia (P/R) lub informatyka (P/R)

 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

TEOLOGIA - (mgr) - specjalności: pastoralna, nauczycielska, ogólna - język polski (P/R); rozmowa kwalifikacyjna: podstawowe wiadomości religijne z zakresu szkoły średniej; w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje wariant korzystniejszy dla kandydata; osoby zakonne dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów

NAUKI O RODZINIE - (I-lic.) - język polski (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym
i rozszerzonym przyjmuje wariant korzystniejszy dla kandydata

SZKOŁA ZARZĄDZANIA

ZARZĄDZANIE - (I-lic.) - język polski (P/R), język obcy (P/R) i dowolny trzeci przedmiot (P/R);
w przypadku 3 egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje wariant korzystniejszy dla kandydata

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA NAUK POLITYCZNYCH

POLITOLOGIA - (II-mgr) - dla absolwentów studiów wyższych lub 3-letnich kolegiów językowych, którzy uzyskali dyplom licencjata; rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim
ze znajomości kultury, historii, geografii politycznej i aktualnej sytuacji społeczno-politycznej Europy
ze szczególnym uwzględnieniem Francji

 

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

ETNOLOGIA - (I-lic.) - na podstawie średniej wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zaokrąglonej do jednego miejsca po przecinku; w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym
i rozszerzonym przyjmuje wariant korzystniejszy dla kandydata

ETNOLOGIA - (II-mgr) - dla kandydatów z dyplomem licencjata w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych; średnia ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów I stopnia

PEDAGOGIKA - (I-lic.) - specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, animacja społeczno-kulturalna, edukacja filozoficzno-społeczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, asystent osoby niepełnosprawnej, wychowanie ekologiczne z etyką środowiskową - na podstawie średniej wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zaokrąglonej do jednego miejsca po przecinku

PEDAGOGIKA - (II-mgr) - specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, animacja społeczno-kulturalna, edukacja filozoficzno-społeczna - dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie pedagogiki; średnia ocen z dyplomu oraz przebiegu studiów licencjackich

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - (I-lic.) - ETAP I: konkurs świadectw - wynik matury z historii muzyki (P/R); kandydaci, którzy nie zdawali historii muzyki: wynik z języka polskiego (P/R) i jednego spośród następujących przedmiotów: historia (P/R), język obcy (P/R), historia sztuki (P/R), wiedza o tańcu (P/R), wiedza o społeczeństwie (P/R); ETAP II: sprawdzian praktyczny: gra na wybranym instrumencie, badanie dyspozycji manualnych i głosowych, kształcenie słuchu

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - (II-mgr) - dla absolwentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej lub pokrewnych - gra na dowolnym instrumencie, badanie dyspozycji głosowych i manualnych, kształcenie słuchu, harmonia

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - (I-lic.) - z możliwością kontynuacji na studiach drugiego stopnia - Etap I: konkurs świadectw: historia sztuki (P/R) lub język polski (P/R) lub język obcy (P/R) Etap II: przegląd i  ocena teczek z pracami domowymi (teczka powinna zawierać do 20 prac o różnorodnej tematyce, do teczki można dołączyć dokumentację fotograficzną innych prac); Etap III: sprawdzian umiejętności praktycznych: 1. Egzamin z rysunku ? studium postaci ludzkiej ? 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia) 2. Egzamin z  malarstwa - martwa natura ? 5 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta)

GRAFIKA - (I-lic.) - ETAP I oraz II jak wyżej; ETAP III: sprawdzian umiejętności praktycznych:
Egzamin z rysunku ? studium postaci ludzkiej ? 5 godz. (format: 100x70 cm, technika do wyboru: ołówek, węgiel lub sepia) 2. Egzamin z rysunku - kompozycja - 2 godz. (format 50x70, dowolna technika rysunkowa, temat zostanie podany w dniu egzaminu) 3. Egzamin z  malarstwa - martwa natura ? 5 godz. (format: minimum 30x40 cm, maksimum 100x100 cm, dowolna technika malarska: olej, akryl, tempera, dowolne podobrazie: płótno, papier, sklejka, deska, płyta)

STUDIA NIESTACJONARNE

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

FILOLOGIA POLSKA - (Z, I-lic.) - język polski (P/R), język obcy (P/R), dodatkowo historia (R)

FILOLOGIA POLSKA - (Z, II-mgr) - warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest dyplom ukończenia studiów, pierwszeństwo mają absolwenci kierunków: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna
FILOLOGIA - (Z, I-lic.) - specjalność: język hiszpański, program: tłumaczeniowy - z językiem rosyjskim - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne
FILOLOGIA - (W, I-lic.) - specjalność: angielska, program tłumaczeniowy: język chiński, program tłumaczeniowy: język hiszpański - język angielski (R) - z części pisemnej minimum 60%, z części ustnej minimum 70%; język polski (R) - minimum 60%

FILOLOGIA - (W, I-lic.) - specjalność: angielska, program: język biznesu - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu ustnego i pisemnego z języka angielskiego
FILOLOGIA - (Z, II-mgr) - specjalność: angielska, program: nauczycielski - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne
FILOLOGIA - (Z, II-mgr) - specjalność: angielska, program: kultura-media-translacje - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

FILOLOGIA - (Z, II-mgr) - specjalność: angielska, program: język angielski - dla absolwentów studiów licencjackich w zakresie angielskiego języka biznesu/handlowego; rozmowa kwalifikacyjna na temat przyszłej pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa i zainteresowań badawczych kandydata

FILOLOGIA - (Z, II-mgr) - specjalność: romańska - dla absolwentów studiów licencjackich na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski; ocena końcowa na dyplomie licencjata

FILOLOGIA - (Z, II-mgr) - specjalność: germańska (nauczycielska) - dla absolwentów wyższych szkół I stopnia oraz nauczycielskich kolegiów języka niemieckiego z tytułem licencjata - konkurs dyplomów licencjackich

FILOLOGIA - (Z, I-lic.) - specjalność: słowiańska (3 grupy z językami kierunkowymi: język chorwacki, język słowacki, język czeski) - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc: konkurs świadectw: dowolny język obcy oraz język polski

FILOLOGIA - (W, I-lic.) - specjalność: język rosyjski od podstaw, program: język biznesu -
na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc: język obcy (P/R)- angielski lub niemiecki lub francuski

FILOLOGIA - (Z, I-lic.) - specjalność: język rosyjski, program tłumaczeniowy- złożenie wymaganych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu- konkurs świadectw, język obcy, język polski

FILOLOGIA - (Z, II-mgr) - specjalność: język rosyjski od podstaw - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO - (Z, I-lic.) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

KULTUROZNAWSTWO - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - (Z, I-lic.) - nabór według kolejności zgłoszeń (osoby z wynikiem poniżej 40% poziomu podstawowego nie będą dopuszczani do postępowania kwalifikacyjnego)

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - (Z, II-mgr) - dla kandydatów z dyplomem licencjata na kierunku: bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna lub informacja naukowa
i bibliotekoznawstwo; konkurs dyplomów licencjackich

INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - (Z, II-mgr) - dla kandydatów z dyplomem licencjata dowolnego kierunku studiów; konkurs dyplomów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

PRAWO - (Z, mgr) - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

ADMINISTRACJA - (Z, I-lic.) - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

ADMINISTRACJA - (Z, II-mgr) - specjalności: europejska, gospodarcza, ogólna; na podstawie złożenia wymaganych dokumentów; w pierwszej kolejności przyjmowani będą: absolwenci administracji I stopnia na UŚ, absolwenci jednolitych studiów magisterskich kierunku prawo oraz absolwenci innych szkół, którzy skończyli studia I stopnia na kierunku administracja

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SOCJOLOGIA - (Z, I-lic.) - specjalność: praca socjalna, socjologia reklamy i komunikacja społeczna - na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc: język polski (P/R), język obcy (P/R) oraz przedmiot do wyboru (P/R); w przypadku egzaminu na poziomie podstawowym i rozszerzonym przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata

SOCJOLOGIA - (W, I-lic.) - studia prowadzone w Rybniku - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

SOCJOLOGIA - (Z, II-mgr) - specjalności: praca socjalna-organizowanie społeczności lokalnych (dla absolwentów studiów socjologicznych I stopnia o specjalności praca socjalna oraz pokrewnych studiów socjologicznych), komunikacja społeczna (dla absolwentów studiów socjologicznych I stopnia o specjalności socjologia reklamy i komunikacja społeczna i pokrewnych studiów socjologicznych - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

SOCJOLOGIA - (Z, II-mgr) - specjalność: socjologia ogólna - dla absolwentów socjologicznych studiów licencjackich w tym Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

FILOZOFIA - (Z, I-lic.) - specjalności: etyki stosowane, filozofia nowych mediów, filozofia komunikacji, filozofia człowieka, filozoficzne podstawy kultury, filozofia klasyczna- przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów

FILOZOFIA - (Z, I-lic.) - prowadzone w Rybniku - specjalności: jak wyżej - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

FILOZOFIA - (Z, II-mgr) - specjalności: historyczno-filozoficzna, filozofia kultury i polityki, etyka społeczna - dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich); na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

POLITOLOGIA - (Z, I-lic.), prowadzone również w Rybniku - (W, I-lic.) - na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc: język polski, historia, język obcy, wiedza o społeczeństwie, w przypadku braku oceny z wiedzy o społeczeństwie, punktowana będzie geografia, a w przypadku braku oceny również z geografii ocena z historii liczona będzie podwójnie

POLITOLOGIA - (Z, II-mgr) - dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich)
w zakresie politologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, europeistyki, stosunków międzynarodowych, pracy społecznej, socjologii, prawa, administracji; na podstawie złożonych dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc: średnia ocen ze studiów

PRACA SOCJALNA - (Z, I-lic.) - przyjęcia na podstawie złożonych dokumentów; po przekroczeniu limitów: język polski (P/R), język obcy (P/R), przedmiot do wyboru (P/R)

HISTORIA - (Z, I-lic.) - specjalności: nauczycielska (prowadzona również w Rybniku), archiwalna, społeczno-ekonomiczna - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

HISTORIA - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

HISTORIA SZTUKI - (Z, I-lic.) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI

GEOGRAFIA - (Z, I-lic.) - na podstawie złożonych dokumentów, studia będą uruchomione przy liczbie, co najmniej 50 kandydatów

GEOGRAFIA - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

BIOLOGIA - (Z, I-lic.) - specjalności: biologia w ochronie środowiska, biologia ogólna i eksperymentalna - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

BIOLOGIA - (Z, II-mgr) - specjalności: biologia w ochronie środowiska, biologia ogólna
i eksperymentalna - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII

FIZYKA MEDYCZNA (MAKROKIERUNEK)** - (Z, I-inż.) - specjalności: elektroradiologia - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

MATEMATYKA - (Z, I-lic.) - specjalności: matematyka w finansach i ekonomii, matematyczne metody informatyki, nauczycielska-matematyka i informatyka - na podstawie złożonych dokumentów,
w przypadku przekroczenia limitu miejsc - rekrutacja jak na studia stacjonarne; kierunek będzie uruchomiony, jeśli do przyjęcia zostanie zakwalifikowanych, co najmniej 30 kandydatów
MATEMATYKA - (Z, II-mgr) - specjalności: matematyka w finansach i ekonomii, matematyczne metody informatyki, nauczycielska-matematyka i informatyka, nauczycielska - dla absolwentów studiów licencjackich kierunku matematyka na podstawie złożonych dokumentów, w przypadku przekroczenia limitu miejsc: konkurs ocen na dyplomie, dodatkowo średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów podstawowych wymienionych w standardach nauczania na studiach pierwszego stopnia dla kierunku matematyka; kierunek będzie uruchomiony, jeśli do przyjęcia zostanie zakwalifikowanych, co najmniej 30 kandydatów
** UŚ wraz z ŚIAM we współpracy z Centrum Onkologii w Gliwicach podjął działania zmierzające do otwarcia makrokierunku studiów I stopnia: fizyka medyczna; nabór zostanie uruchomiony w momencie uzyskania zgody na otwarcie makrokierunku

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

INFORMATYKA - (Z, I-lic.) - zdana matura; przyjęcie na studia do granicy limitu odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA - (Z, I-lic.) - zasady rekrutacji jak wyżej

INFORMATYKA - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

PEDAGOGIKA - (Z, I-lic.) - specjalności: socjalna i opiekuńcza, resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, zdrowia, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i oligofrenopedagogika - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

PEDAGOGIKA - (Z, II-mgr) - specjalności: socjalna i opiekuńcza, resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, zdrowia, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i oligofrenopedagogika - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne
PSYCHOLOGIA - (W, mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ - (Z, I-lic.) - na podstawie złożenia dokumentów; w przypadku przekroczenia limitu miejsc egzamin ustny z wiedzy o filmie i mediach

ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ I TELEWIZYJNEJ - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

SZKOŁA ZARZĄDZANIA

ZARZĄDZANIE - (Z, I-lic.) - na podstawie złożonych dokumentów

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

TEOLOGIA - (Z, mgr) - specjalność: nauczycielska - rozmowa kwalifikacyjna: motywacje wyboru studiów, dotychczasowa formacja religijna, podstawowe wiadomości z zakresu religii, czy kandydat akceptuje katolicki charakter studiów i zasady moralności chrześcijańskiej; osoby zakonne dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

ETNOLOGIA - (Z, I-lic.) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne
PEDAGOGIKA - (Z, I-lic.) - specjalności i zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne
PEDAGOGIKA - (Z, II-mgr) - specjalności i zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - (Z, I-lic.) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - (Z, II-mgr) - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - (Z, I-lic.) - z możliwością kontynuacji na studiach II stopnia - zasady rekrutacji jak na studia stacjonarne

GRAFIKA - (Z, I-lic.) - zasady rekrutacji jak wyżej

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - (Z, II-mgr) - na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów posiadających dyplom licencjata (studiów
I stopnia) kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych lub kierunku pokrewnego (malarstwo, grafika, rzeźba, architektura wnętrz, wzornictwo, konserwacja dzieł sztuki, scenografia, fotografia); po przekroczeniu limitów- konkurs dyplomów

 

 

Adresy:

Wydział Filologiczny, 40-032 Katowice, ul. Sejmu Śląskiego 1, tel. 032 200 92 63

41-200 Sosnowiec, ul. Żytnia 8, tel. 032 269 18 59; www.venus.fil.us.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, tel. 032 359 19 56; www.wns.us.edu.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14, tel. 032 359 15 50, 258 44 12

Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach, 41-200 Sosnowiec, ul. Żeromskiego 3, tel. 032 291 85 48; email: www.wiinom.us.edu.pl

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 26/28, tel. 032 200 94 61; www.wbios.us.edu.pl ; email: biologia@us.edu.pl

Wydział Nauk o Ziemi, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 60, tel. 032 368 94 00; www.wnoz.us.edu.pl; email: wnoz@us.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 11b, tel. 032 359 20 60; www.wpia.us.edu.pl

Wydział Pedagogiki i Psychologii, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 53, tel. 032 258 99 33, 258 94 82

Międzynarodowa Szkoła Nauk Politycznych, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 11, tel. 032 258 36 55

Szkoła Zarządzania, 41-500 Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1, tel. 032 241 04 78

Wydział Teologiczny, 40-042 Katowice, ul. Jordana 18, tel. 032 356 90 56; www.wtl.us.edu.pl

Wydział Radia i Telewizji, 40-955 Katowice, ul. Bytkowska 1, tel. 032 258 58 40

Wydział Artystyczny, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, tel. 033 854 61 00 wew.240; email: wart@wart.us.edu.pl

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 62, tel. 033 854 61 00 wew. 114

Ośrodek Działalności Dydaktycznej, 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. 1 Maja 61, tel. 032 476 20 66

Ośrodek Dydaktyczny, 42-200 Rybnik, ul. Rudzka 13 A, tel. 032 423 48 24, 423 48 26

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, 40-007 Katowice,
ul. Uniwersytecka 4, tel. 032 359 12 27

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, 40-007 Katowice, ul. Szkolna 7, pok. nr 4,
tel. 032 359 20 59, 359 13 05

Dodaj komentarz
Wpisując treść komentarza nie używaj tagów HTML. Hiperłącza z przedrostkiem http:// zamieniane są automatycznie.

Twoje imię *


Adres E-mail (nie jest publikowany)


Treść komentarza *


* - pola wymagane

Najlepsze uczelnie

Świętokrzyska Szkoła Wyższa
Kielce, Ocena: 4.77 (bardzo dobra uczelnia)
Uniwersytet Jagielloński
Kraków, Ocena: 4.69 (bardzo dobra uczelnia)
Uniwersytet Przyrodniczy
Lublin, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Uniwersytet Śląski
Katowice, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Akademia Leona Koźmińskiego
Warszawa, Ocena: 4.33 (dobra uczelnia)
Politechnika Śląska
Gliwice, Ocena: 4.30 (dobra uczelnia)
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Rzeszów, Ocena: 4.17 (dobra uczelnia)
Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, Ocena: 4.09 (dobra uczelnia)
Akademia Morska
Szczecin, Ocena: 4.09 (dobra uczelnia)
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych
Warszawa, Ocena: 4.00 (dobra uczelnia)